Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

ZAPYTANIE OFERTOWE 25/2023/BD

Utworzono dnia 16.10.2023

 

 

Goleniów, dnia 16 października 2023 r.

 

ZAPYTANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, DLA KTÓREGO NIE STOSUJE SIĘ ZAPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nr 25/2023/BD

 

Na realizację zamówienia pn. „ORGANIZACJA SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO POŁĄCZONEGO Z PROJEKCJĄ FILMOWĄ ORAZ USŁUGĄ GASTRONOMICZNĄ” dla projektu BLIŻEJ DOMU, realizowanego przez POWIAT GOLENIOWSKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach trybu konkursowego nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020”.

 

Zamawiający:
POWIAT GOLENIOWSKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, 72-100 Goleniów, ul. Pocztowa 43

I. Opis przedmiotu zamówienia

„organizacja spotkania integracyjnego połączonego z projekcją filmową oraz usługą gastronomiczną” dla projektu BLIŻEJ DOMU, realizowanego przez POWIAT GOLENIOWSKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach trybu konkursowego nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.

II. Przedmiot zamówienia powinien uwzględniać usługę zorganizowania spotkania wyłącznie dla uczestników projektu Bliżej – rodzin z dziećmi, w pomieszczeniach kina – sali projekcyjnej oraz pomieszczenia gastronomicznego

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawca, który:

 • posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • posiada odpowiedni potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • posiada odpowiedni potencjał kadrowy do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • potwierdza, iż sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia.

IV. Warunki współpracy

Faktura w terminie do 31.10.2023 r.

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Należy podać cenę brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).

VI. Kryteria oceny oferty.

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

1.  cena brutto – 95 %.

2. klauzula społeczna – 5 %:  „wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną osobę/osoby:

 1. bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; i/lub
 2. Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; i/lub
 3. Niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub
 4. Innych osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2019.0.217) lub we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego”

VII.  Miejsce oraz termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w terminie do 26 października 2023 roku do godziny 15.00 na adres e-mail sekretariat@pcpr-goleniow.pl lub osobiście w siedzibie PCPR tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, 72-100 Goleniów, ul. Pocztowa 43, z dopiskiem „organizacja spotkania integracyjnego”.
 2. Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.
 3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 4. Oferta musi być sporządzona dokładnie wg zapisów niniejszego zapytania, poprzez wypełnienie załączników nr 1 i 2 niniejszego zapytania.
 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

VIII. Dodatkowe warunki.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:                                       Klauzula informacyjna dla:

wykonawców będących osobami fizycznymi,

wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,

pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie), członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Goleniowie przy ulicy Pocztowej 43, 72-100 Goleniów, reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zwanego dalej PCPR);  tel. 91 407  22 41; 91/418 38 60 fax – 91 418 38 60 , e-mail: sekretariat@pcpr-goleniow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 72-100 Goleniów, Pocztowa 43 lub drogą e-mailową pod adresem:  iodskwira@gmail.com
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Pani/Pana - interesantów/klientów PCPR oraz innych osób, których dane mogą być przetwarzane w związku ze składaniem dokumentów jest prowadzenie przez Administratora Danych spraw administracyjnych należących
  do właściwości rzeczowej i miejscowej PCPR, a także kierowanie spraw nienależących
  do właściwości rzeczowej lub miejscowej PCPR do właściwych podmiotów. PRCP, działając
  w ramach swojej kompetencji, wykonuje obowiązki prawne wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw, a także działa w interesie publicznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO-przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych w Centrum jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację Państwa wniosków – załatwienie sprawy.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Mojsiewicz pod numerem telefonu 91 407 22 41.

 

Załącznik nr 1

do zapytania o udzielenie zamówienia publicznego

z dnia 16 października 2023 r.

 

Formularz ofertowy do

ZAPYTANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, DLA KTÓREGO NIE STOSUJE SIĘ ZAPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHJ

 

na realizację zamówienia pn. „organizacja spotkania integracyjnego połączonego z projekcją filmową oraz usługą gastronomiczną” dla projektu BLIŻEJ DOMU, realizowanego przez POWIAT GOLENIOWSKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach trybu konkursowego nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

 

Zamawiający:
POWIAT GOLENIOWSKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, 72-100 Goleniów, ul. Pocztowa 43

 

Wykonawca ……………………………………………………………………………………

Nazwa/Imię nazwisko………………………………………………………………………….

NIP/PESEL ……………………………………………………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………………………….

tel. ……………………………………………………………………………………………..

 

Składam ofertę na „organizację spotkania integracyjnego połączonego z projekcją filmową oraz usługą gastronomiczną” dla projektu BLIŻEJ DOMU, realizowanego przez POWIAT GOLENIOWSKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach trybu konkursowego nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

 

Potwierdzam spełnienie warunków udziału w zamówieniu.

Proponuję warunki współpracy: faktura, w okresie do 31.10.2023 r.

 

Przedkładam:

Proponowana stawka brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

                Miejsce data                                                                                                podpis 

                                                                                                                                                         

 

                                                                           

Załącznik nr 2

do zapytania o udzielenie zamówienia publicznego

z dnia 16 października 2023 r.

                                                            

 

                                                OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, ul. Pocztowa 43, 72-100 Goleniów

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko:………………………………..…..………..…………………………………………………..

Siedziba/Miejsce zamieszkania  ………………………………………………………..……………………………………………

Nr fax:………………………………..……………………………………………….……………………………………….…………

Nr telefonu:………………………………..……………………………………………………………………………………….……

Nr NIP/PESEL:………………………………………………………………………………………………..………………………..

1. Oświadczam/y, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, w tym :
 • posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, wiedzę i doświadczenie;  
 • dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: to jest personelem, o którym mowa
  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, posiadającym kwalifikacje i spełniającym wymagania minimalne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
 • sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy  pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia,
 • posiadam/my zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

2. Ponadto oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w zapytaniu ofertowym, w tym:

 • nie jestem/śmy Wykonawcą, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
 • w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jego upadłości,
 • Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
 • Wykonawca nie został skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
 • Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)[1].

 

3. Oświadczam/y, że spełniamy/nie spełniamy warunków klauzuli społecznej

 

 

Potwierdzam/my prawdziwość informacji zawartych w ofercie.

 

Miejscowość, data …………………………………

 

 

……………………………………………………………………….

Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowegozwanej dalej „ustawą”, z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona                     
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 96

W poprzednim tygodniu: 101

W tym miesiącu: 330

W poprzednim miesiącu: 396

Wszystkich: 18741