Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie

Ogłoszenie otwartego naboru PARTNERA

Utworzono dnia 29.04.2019

spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1- 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

 

 

Na pod­stawie art. 33  ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018, poz. 431, z późn. zm.), POWIAT GOLENIOWSKI - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie ogłasza nabór na PART­NERA, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Ogłosze­nie ma charak­ter infor­ma­cyjny, celem umożli­wienia zgłasza­nia się ewen­tu­al­nych Part­nerów. Ogłosze­nie to nie stanowi ogłoszenia w rozu­mie­niu przepisów o zamówieni­ach pub­licznych oraz o dzi­ałal­ności pożytku publicznego.

 

I. CEL PARTNERSTWA

 1. Wspólne przygotowanie i realizacja projektu na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, w celu ograniczenia istniejących nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych w tym usług opiekuńczych, środowiskowych, jak również podwyższenia standardu już świadczonych usług.
 2. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelka dyskryminacją.
 3. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 

II. PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ PARTNERA

 1. Współpraca przy przygotowaniu projektu i sporządzaniu wniosku o dofinansowanie projektu.
 2.  Prowadzenie dokumentacji projektu (kompletowanie i weryfikacja dokumentów do wniosku).
 3. Współpraca z Liderem projektu przy rekrutacji uczestników projektu.
 4. Wykonywanie zadań merytorycznych związanych z realizacją projektu i/lub dokonywanie zamówień usług w określonym zakresie.
 5.  Współpraca w zabezpieczeniu logistycznym całego projektu.

 

III. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

 1. Zgod­ność dzi­ałań potenc­jal­nego Part­nera z celami part­nerstwa, w tym potencjał społeczny Partnera.
 2. Niezbędny potenc­jał techniczno-organizacyjny, kadrowy i finan­sowy do opra­cow­a­nia Pro­jektu i wyko­na­nia zadań przewidzianych w projekcie.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze współfinansowanych ze środków funduszy unijnych.
 4. Zaan­gażowanie i współpraca Part­nera z Benefic­jen­tem w trak­cie przy­go­towywa­nia pro­jektu pod­parta deklaracją podpisania umowy.

 

IV. WYMAGANIA WOBEC PARTNERA

W konkursie na wyłonienie Partnera mogą wziąć udział podmioty, które łącznie spełniają warunki:

 1. dotyczące typu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie dla działania 7.6 RPO, tj. wszystkie podmioty – z  wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 2. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
 3. nie orzeczono wobec nich zakazu dostępu do środków na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);
 4.  nie są podmiotem wobec którego zastosowanie mają przepisy art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r., poz. 703 z późn. zm.).

 

V. ZASADY ZGŁASZANIA OFERT

 1. Do real­iza­cji pro­jektu zostanie wybrany jeden Partner.
 2. Miejsce i ter­min składa­nia ofert: do dnia 20 maja 2019 r., do godziny 15.00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, ul. Pocztowa 43, 72-100 Goleniów.
 3. Oferty złożone po upły­wie powyższego ter­minu nie będą roz­pa­try­wane.
 4. Wzór formularza oferty – zał. nr 1 i reg­u­lamin naboru – zał. nr 2, stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin

Utworzono dnia 30.04.2019, 09:43

Oferta

Utworzono dnia 30.04.2019, 09:43

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 25

W poprzednim tygodniu: 65

W tym miesiącu: 226

W poprzednim miesiącu: 151

Wszystkich: 3482